“Rind-i pür-irfân” neden feryat eder? – Divan edebiyatı okumaları – 1

Prof. Dr. Fatih Usluer

Şeyh Galib’in bir beytinin çok katmanlı manalarını, inceliklerini birlikte çözelim:
“Boş bulundu câm-ı mey oldu tanîn-endâz-ı aşk
Yoksa çıkmaz rind-i pür-irfândan âvâz-ı aşk”