Dîvân-ı Kebîr Okumaları -1

Prof. Dr. Fatih Usluer

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin “Âşıklar Divanım” diye adlandırdığı Dîvân-ı Kebîr’i Prof. Dr. Fatih Usluer ile Farsça – Türkçe üzerinden okuyup, mana açılımlarını birlikte çözelim. İlk okumamız bestesiyle de insanı derinden etkileyen 2095 nolu gazel.

Bâ men sanemâ dil yek dile kon
Ger ser nenehem angeh gele kon

Mecnûn şodem ez behr-i hudâ
Zân zulf-i hoşet yek silsile kon

Sî pâre be kef der çille şudî
Sî pâre menem terk-i çile kon

Meçhûl merû bâ gûl merû
Zinhâr sefer bâ kâfile kon

Ey mutrib-i dil zân nağme-i hoş
în mağz-i merâ pür meşgale kon

*10 Beyit olan 2095 nolu gazelin son 5 beyiti ikinci bölümde incelenecek.