Dîvân-ı Kebîr Okumaları -2

Prof. Dr. Fatih Usluer

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Dîvân-ı Kebîr’ini Prof. Dr. Fatih Usluer ile okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz: 2095 nolu gazelin son beş beyiti.

Ey zühre vü mâh z’ân şu’le-i rû
Der çeşm-i merâ du meş’ale kon

Ey Mûsî-i cân şubbân şode-î
Ber Tûr ber-â terk-i gele kon

Na’leyn zi-du pâ bîrûn kon u rov
Der deşt-i Tuvâ pâ âbile kon

Tekyegeh-i tu Hak şod ne asâ
Endâz asâ vü ân-râ yele kon

Firavn-ı hevâ çün şod hayevân
Der gerden-i o rû zengule kon