Dîvân-ı Kebîr Okumaları – 4

Prof. Dr. Fatih Usluer

Mevlana orucu ab-ı hayata benzetiyor. Ama o su bile biçare balığı, orucun aşıkları canlandırdığı kadar canlandıramadı diyor.

Dîvân-ı Kebîr – 1062 Nolu Gazel 6 – 11 Beyitleri

Çîst ân ender cihân mühlikter u hûn-rîz-ter
Ber dil u cân u câ hûn-hâre-i şeytân sıyâm

Hidmet-i hâs-ı nihânî tîz-nef’ u zûd-sûd
Çîst pîş-i hazret-i dergâh-ı în sultân sıyâm

Mâhî-i bîçâre râ âb ânçünân tâze nekerd
Ânçi kerd ender dil u cânhâ-yı müştâkân sıyâm

Der ten-i merd-i mücâhid der reh-i maksûd-ı dil
Hest bihter ez hayât-ı sad hezârân cân sıyâm

Gerçi îmân hest mebnî ber binâ-yı penc rükn
Lîk vallâhi hest ez anhâ a’zamu’l-erkân sıyâm

Lîk der her penc pinhân kerde kadr-i savm-râ
Çün şeb-i kadr-i mübârek hest hod pinhân sıyâm